Your search results

Enviromentálna politika

Spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. od roku 2012 kladie zvýšenú pozornosť na environmentálne aspekty a inovácie v rámci svojho pôsobenia a činnosti. Environmentálna politika spoločnosti spočíva v snahe o energetickú udržateľnosť na objektoch vo vlastníctve SSDZ, a.s. v Bratislave a v znižovaní energetickej náročnosti na chod objektov a priestorov prostredníctvom ekologickejších riešení. Ide o systematický proces, ktorý smeruje od zisťovania skutočných energetických potrieb cez identifikáciu vyhovujúcich technológií až po efektívnu prevádzku a údržbu využívaných technológií. Dôležitou súčasťou je meranie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby energií vo všetkých relevantných oblastiach spotreby a prevádzky.  SSDZ, a.s. zároveň vynakladá snahu motivovať svojich nájomcov v prioritizácii nízkoenergetických riešení a v opatreniach s priaznivým dopadom na životné prostredie.

V ostatných rokoch spoločnosť pristupuje najmä k realizácii zelených striech na budovách, zriadeniu solárnych (fotovoltaických elektrární) na strechách budov, modernizácii vykurovacích a chladiacich systémov či k výmene svietidiel za moderné a nízkoenergetické, v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Tieto aktivity spoločnosti vedú každoročne k značnému znižovaniu spotreby energie a uhlíkovej stopy a tým prispievajú k eliminácií negatívnych dopadov na životné prostredie.

Uvedené je v súlade s aktuálnymi dokumentmi pokrývajúcimi oblasť klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ktorými sú v prvom rade najmä Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030)7. environmentálny akčný program EÚ – Dobrý život v rámci možností našej planéty a Agenda 2030 OSN.

SSDZ, a.s. svoje environmentálne aktivity sústreďuje v troch hlavných oblastiach:

1. Zazelenanie objektov vo vlastníctve SSDZ, a.s.

V roku  2016 SSDZ, a.s. zriadila zelenú strechu na samostatne stojacich garážach na Čmeľovci. Zelené vegetatívne strechy pomáhajú vrátiť zeleň do miest, absorbujú slnečné žiarenie a aj prostredníctvom odparovania vody zabraňujú akumulovaniu tepla a prehrievaniu ovzdušia, čo je prínosom najmä v letných mesiacoch. Zelené strechy zároveň znižujú odtok zrážkovej vody do kanalizácie a pomáhajú redukovať znečistenie mestského prostredia. Okrem vyššie uvedených pozitív rozšírenie zelených plôch tiež prispieva k znižovaniu úrovne CO2. Realizácia zelenej strechy na garážach bola priaznivo hodnotená aj zo strany nájomcov v príslušnom bytovom dome aj z dôvodu jej estetického prínosu. SSDZ, a.s. má v úmysle pokračovať v tomto trende aj na ostatných objektov po zvážení technických možností realizácie.

SSDZ, a.s. sa tiež pravidelne venuje sadovým úpravám, zazelenaniu areálov a úpravám zelene na svojich objektoch. V roku 2016 sa uskutočnila rekultivácia exteriéru v objekte AC Diplomat a rozšírenie zelene v okolí objektu a v roku 2014 boli realizované sadové úpravy v okolí objektu na Údolnej. Okrem toho je pravidelne zabezpečovaná starostlivosť o zeleň a údržba zelene v okolí objektov, konkrétne parku v okolí bytových domov na Jančovej, Čmeľovci a Kohútovej, ako aj úprava a údržba zelene a záhrad pri objektoch na Porubského, Mudroňovej, Gorazdovej, Hummelovej či Somolického.

2. Znižovanie energetickej náročnosti na chod objektov

Aktivity SSDZ, a.s. v tejto oblasti prispievajú k značnej energetickej efektívnosti objektov z dôvodu viditeľných úspor energie a zároveň prispievajú k vytvoreniu a zlepšeniu tepelnej pohody klientov na objektoch. SSDZ, a.s. v tejto oblasti podniká kontinuálne kroky vychádzajúc najmä zo Smernice EÚ o energetickej efektívnosti. Zároveň majú všetky riešenia priaznivý dopad na životné prostredie.

V roku 2014 získala SSDZ, a.s. prevodom do vlastníctva fotovoltaickú elektráreň na objekte na ul. Grösslingova 35 o výkone 10,2 kWpi. Elektráreň je využívaná ako zdroj energie výlučne pre vlastnú spotrebu na objekte a značne prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. Od roku 2014 elektráreň vyrobila 46 168 kWh elektrickej energie, čo okrem finančného prínosu z predaja elektrickej energie predstavuje zníženie produkcie CO2 o 6,3t.

Najmä na nebytových priestoroch sú postupne inštalované solárne fólie, ktoré ako nízko nákladné riešenie prispieva k znižovaniu nákladov na energiu najmä počas letných mesiacov z dôvodu zníženej potreby klimatizovania priestorov, a tým tiež k spokojnosti nájomcov v dôsledku zvýšenia ich tepelnej pohody. Solárne fólie boli v rokoch 2016 a 2019 realizované na budovách v objekte AC Diplomat na Palisádach, ktoré sú svojim preskleným charakterom značne energeticky náročné, najmä v letných mesiacoch.

V oblasti kúrenia, chladenia a vzduchotechniky SSDZ, a.s. pristupuje k výmene vykurovacích kotlov na objektoch za energeticky úsporné a ekologické pre zníženie produkcie CO2 v súlade so Smernicou EÚ o ovzduší. Z typov ekologických kotlov SSDZ, a.s. pristúpila k inštalácii kondenzačných kotlov, ktoré menej znečisťujú životné prostredie znížením tuhých prachových častíc v ovzduší a znižujú spotrebu energie na vykurovanie. K výmene kotlov za nové energeticky šetrné typy bolo pristúpené napr. na objektoch na Hlavnom námestí č. 7, Porubského č. 1 či na Grösslingovej č. 35. Realizovaná tiež bola renovácia systémov kúrenia, chladenia a vzduchotechniky v objekte AC Diplomat na Palisádach 29, čo viedlo k zníženiu energetickej náročnosti a zvýšeniu štandardu chladenia objektu. SSDZ, a.s. tiež postupne pristupuje k zatepľovaniu fasád objektov (Čmeľovec, Hlavné námestie č. 7), čím sa znižujú náklady na chladenie a vykurovanie

V rámci modernizácie osvetlenia vonkajších a vnútorných priestorov pristupuje SSDZ, a.s. k výmene svietidiel na objektoch za úspornejšie LED svetlá, ktoré sú v súčasnosti realitou v budovách v objekte AC Diplomat či na Hlavnom námestí. Postupnou výmenou svietidiel, nastavením režimu svietenia spolu s výmenou chladiacich systémov sa nám za obdobie rokov 2016 až 2019 podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie v objekte AC Diplomat z 755 956 kWh v roku 2016 na 638 350 kWh v roku 2018 a v roku 2019 očakávame ďalšiu úsporu cca 90 000 kWh.

3. Režim triedenia odpadu

SSDZ, a.s. postupne zavádza na svojich objektoch režim separovaného zberu odpadu pre recykláciu a v súčasnosti je už triedenie odpadu realitou na väčšine objektov vo vlastníctve SSDZ, a.s. Ide o jeden z procesov, ktoré vedú k znižovaniu nepriaznivých dopadov na životné prostredie. Cieľom triedenia je ich následná recyklácia, t.j. opätovné využitie už použitých materiálov a produktov. Recyklácia pomáha zabraňovať plytvaniu zdrojov, vedie k redukcii množstva uskladneného odpadu a tiež redukuje spotrebu energie na výrobu, a tým vedie k zníženiu konečnej ceny pre spotrebiteľov. Separovanie odpadu a jeho následná recyklácia tak prispievajú k znižovaniu množstva emisií skleníkových plynov v porovnaní s využitím primárnych zdrojov na výrobu. SSDZ, a.s. túto aktivitu podporuje a koordinuje s nájomcami aj na základe ich špecifických požiadaviek, či už nákupom nádob, označením, doplnením kontajnerov na centrálnom stojisku, nastavením režimu zberu alebo odborným poradenstvom.

Súčasné aktivity a vízie SSDZ, a.s. v oblasti životného prostredia

V súčasnosti prebieha proces realizácie solárnej elektrárne v objekte AC Diplomat. K rozhodnutiu o inštalácii elektrárne viedli priaznivé ukazovatele v súvislosti s prevádzkou fotovoltaickej elektrárne na Grösslingovej ul. ako aj platná legislatívna, ktorá podporuje inštaláciu malých solárnych elektrární a lokálnych zdrojov. Jedná sa o solárnu elektráreň s výkonom 17,5 kWpi a jej vyprodukovaná energia 19 200 kWh bude spotrebovaná výlučne v rámci odberného miesta, čím dôjde k zníženiu produkcie CO2 o 2,6 t ročne. SSDZ, a.s. v tejto súvislosti do budúcna zvažuje inštalácie ďalších elektrární, napr. lokálny zdroj pracujúci v kombinovanom cykle spolu s ohrevom vody.

Rozpracovaná je príprava zelenej strechy v objekte AC Diplomat na znížených spevnených plochách nad garážou a na spojnici medzi budovami na Palisádach 29A a Palisádach 29B, ktoré vhodne doplnia už realizované úpravy zelene v objekte a prispejú k celkovému vzhľadu a reprezentatívnosti objektu. SSDZ, a.s. bude posudzovať ďalšie možnosti realizácie zelených striech na svojich objektoch, napr. aj v rámci ich rekonštrukcie či zhodnocovania.

Zvýšenú pozornosť bude tiež SSDZ, a.s. venovať rozšíreniu zelených plôch v okolí objektov ďalším zazelenaním areálov, výsadbe zelene a sadovým úpravám vrátane zváženia možností výsadby stromov a realizácie zelených fasád.

SSDZ, a.s. taktiež pokračuje vo výmene kotlov, ktorá v súčasnosti prebieha na objekte na ul. Hummelova č. 4 a zatepľovaniu fasád (objekt na ul. Somolického). Cieľom je  predmetné postupne realizovať na všetkých objektoch vo vlastníctve SSDZ, a.s.

Rovnako na základe priaznivých ukazovateľov znižovania spotreby elektrickej energie prostredníctvom výmeny svietidiel a renovácii systémov chladenia plánuje SSDZ, a.s. v tejto praxi pokračovať aj na ďalších objektoch.

Compare Listings