Your search results

Verejné obstarávanie

SSDZ, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb postupuje v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) tohto zákona.

Profil spoločnosti SSDZ, a.s. na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

Profil spoločnosti SSDZ, a.s. na portáli Elektronického kontraktačného systému

1 9a9a045988
obstaravania/2020 5dc0c3c8aa

Compare Listings