Your search results

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.,

vydaný  v zmysle  Zákona  č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

a o zmene zákona č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v spojení so

Zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

v nasledovnom znení:

Článok I

Vymedzenie pojmov

 1. Správcom sa rozumie spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., so sídlom: Palisády 31, 811 06 Bratislava, IČO: 35 822 163, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vožka č. 2834/B, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť „správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností“ (ďalej len ako „správcovská činnosť“), a to v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o VBNP“) a je zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa Zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o správcoch“).
 1. Bytovým domom sa rozumie budova, vo vzťahu ku ktorej Správca vykonáva správcovskú činnosť v zmysle Zákona o VBNP v spojení so Zákonom o správcoch.
 1. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, pričom na účely tohto Reklamačného poriadku sa spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá má so Správcom uzatvorenú Zmluvu o výkone správy bytového domu.
 1. Zmluvou o výkone správy sa rozumie zmluva o výkone správy uzatvorená medzi Správcom a Spotrebiteľom podľa Zákona o VBNP.
 1. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby poskytované Správcom v rámci jeho správcovcej činnosti zo strany Spotrebiteľa.
 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania na základe Reklamácie Spotrebiteľa v súlade so Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia sporu sa rozumie orgán alternatívneho riešenia sporov, uvedený v odseku 2 § 3 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 391/2015 Z.z..
 1. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Článok II

Forma, spôsob a miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu voči Správcovi v prípadoch, ak má výhrady voči plneniam dohodnutým v Zmluve o výkone správy, ktoré mu Správca poskytol.
 1. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet reklamácie alebo je podnetom pre reklamáciu inak zaniká právo na úspešné uplatnenie reklamácie resp. zanikajú práva (nároky) zo zodpovednosti za vady správnosti alebo kvality poskytnutej služby resp. úkonu.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle Správcu osobne na recepcii počas stránkových hodín, prípadne písomným podaním zaslaným na adresu sídla Správcu, ktorá je uvedená vyššie pri identifikačných údajoch Správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: spravca@ssdz.sk.
 1. Z reklamácie musí byť zrejmé:
 • kto ju uplatňuje (t. j. musí obsahovať identifikačné údaje Spotrebiteľa),
 • čo je predmetom reklamácie (z reklamácie musí byť zrejmé, aké vady služby Správcu sa vytýkajú, resp. vady ktorého úkonu Správcu sa vytýkajú) a
 • čoho sa Spotrebiteľ domáha

a musí byť podpísaná Spotrebiteľom, ktorý ju uplatňuje a zároveň k nej musia byť doložené všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, resp. s reklamovaným úkonom Správcu, ktoré odôvodňujú uplatnenú reklamáciu.

 1. Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie a/alebo neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia Spotrebiteľa, ktorý ju uplatnil, Správca vyzve daného Spotrebiteľa na ich doplnenie.
 1. Reklamácia uplatnená v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi bude po jej prijatí pridelená zodpovednému zamestnancovi Správcu, ktorý ju riadne v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi vybaví.

Článok III

Vybavenie Reklamácie

 1. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z jeho práv uplatňuje, je Správca povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovanej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do uvedenej doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla apod.).
 1. Správca je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Správca je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, resp. bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Správca je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Správca je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánom dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o reklamáciách obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, forme a spôsobe prijatia reklamácie, identifikácií Spotrebiteľa, ktorý reklamáciu uplatnil, príloh k reklamácii, predmete reklamácie, poradovom čísle dokladu o uplatnení reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 1. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie znáša Správca, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.
 1. V prípade, ak nesprávnosť alebo vada kvality poskytnutej služby bola spôsobená uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov zo strany Spotrebiteľa, ktorý vo vzťahu k tejto službe uplatnil reklamáciu, alebo nesplnením alebo porušením povinnosti vyplývajúcej pre tohto Spotrebiteľa zo zmluvných podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, má Správca voči tomuto Spotrebiteľovi nárok na úhradu nákladov vynaložených na prešetrenie a vybavenie ním uplatnenej reklamácie.
 1. Správca je povinný poučiť Spotrebiteľa, ktorý uplatnil reklamáciu, o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov.

Článok IV

Záverečné ustanovenie

 1. V prípade, ak je tento Reklamačný poriadok v niektorých ustanoveniach v rozpore s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov, uplatnia sa ustanovenia  kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 1. Ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Správca porušil všeobecne záväzné právne predpisy, je oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iné orgány dozoru.
 1. Vzťahy medzi Spotrebiteľom a Správcom, vrátane ich vzájomných práv a povinností, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi a zmluvou, ktorú uzatvorili.
 1. Tento Reklamačný poriadok sa vydáva na dobu neurčitú.
 1. Správca je oprávnený zmeniť tento Reklamačný poriadok, pričom v takom prípade je povinný ho zverejniť v súlade s bodom 6 tohto článku Reklamačného poriadku.
 1. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v kancelárii Správcu v jeho sídle, ako aj na webovej adrese Správcu http://www.ssdz.sk/ a na požiadanie bude predložený každému Spotrebiteľovi.
 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2020 a môže byť zmenený len Správcom.

 

V Bratislave, dňa 01.06.2020

 

Ing. Marek Černý, v.r. –  predseda predstavenstva                                           

Ing. Boris Šturc, CSc., v.r. –  člen predstavenstva 

Compare Listings