Your search results

Organizačné členenie

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Štatutárnym zástupcom jediného akcionára je od 08.04.2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Ivan Korčok.

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2014

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2013

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené valnému zhromaždeniu alebo dozornej rade. Členovia predstavenstva SSDZ, a.s., ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu odmien za výkon funkcie.

Predseda a generálny riaditeľ

Člen

Člen

Ing. Marek Černý

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva

Manažérska zmluva

Životopis

Ing. Boris Šturc, CSc.

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

Manažérska zmluva

Životopis

Ing. Norbert Part

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

Životopis

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Členovia dozornej rady SSDZ, a.s., ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu odmien za výkon funkcie.

Predseda

Člen

Člen

Ing. Silvia Hríbová

Životopis

Ing. Jozef Polakovič PhD.

Životopis

 Mgr. Katarína Tomková

Životopis

Organizačná štruktúra

Compare Listings