Your search results

Organizačné členenie

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Štatutárnym zástupcom jediného akcionára je od 25.10.2023 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Juraj Blanár.

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2014

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2013

Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR za rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené valnému zhromaždeniu alebo dozornej rade. Členovia predstavenstva SSDZ, a.s., ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu odmien za výkon funkcie.

Predseda a generálny riaditeľ

Člen

Člen

Ing. Miroslav Tučník PhD.

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva

Manažérska zmluva

Ing. Roman Jurčák

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

Manažérska zmluva

Ing. Roman Rehák

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Členovia dozornej rady SSDZ, a.s., ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu odmien za výkon funkcie.

PredsedaČlenČlen

Ing. Silvia Hríbová

Životopis

Mgr. Peter Kubica

Životopis

Ing. Eva Bezáková

Životopis

Organizačná štruktúra

Compare Listings