Your search results

Poskytovanie informácií podľa zákona

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) je Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej aj ako „SSDZ, a.s.“) povinnou osobou na sprístupňovanie informácií.

 

Podľa § 3 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám má Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. povinnosť sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií spadajúcich do kompetencie Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. môžu žiadatelia podávať nasledovne:

1. e-mailom na adresu: info@ssdz.sk

2. poštou na adresu: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava

3. faxom na číslo: +421 (0)2 5920 5752.

4. osobne v sídle spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. od 9,00 – 14.00 hod.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (písomne, faxom, elektronicky e-mailom alebo na diskete, osobné prevzatie a pod.) Ak žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie.

Žiadateľ poskytuje osobné údaje v súlade s § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dokumenty na stiahnutie

• Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo

 

Postup SSDZ, a.s. pri vybavovaní žiadostí o informácie:

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak sú predmetom žiadosti už zverejnené informácie SSDZ, a.s. oznámi žiadateľovi v lehote do 5 dní od podania žiadosti, kde je možné požadované informácie nájsť a získať.

Ak SSDZ, a.s. nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak SSDZ, a.s. nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, dá najneskôr do 3 dní MZVaEZ SR podnet na vydanie písomného rozhodnutia.

Compare Listings