Your search results

Voľné pracovné miesta

Pracovný pomer so zamestnancami spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. uzatvára v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a interných predpisov, najmä Pracovného poriadku spoločnosti.

V zmysle interných predpisov je postup pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nasledovný:

  • Výber zamestnanca sa realizuje spravidla na základe výberového konania. Ponuku voľného pracovného miesta spoločnosť zverejní vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom špecializovaných elektronických stránok internetu, alebo v dennej tlači.

  • Výber vhodného kandidáta na obsadenie voľného miesta zabezpečuje osobitná výberová komisia, ktorá má minimálne dvoch členov. Členom výberovej komisie je vždy vedúci príslušného oddelenia alebo riaditeľ odboru a zamestnanec zodpovedný za personálnu a mzdovú agendu. V prípade že nedôjde k jednomyseľnému súhlasu členov komisie vo veci výberu kandidáta, rozhodne o výbere generálny riaditeľ.

  • Výberová komisia posúdi ponuky jednotlivých uchádzačov na základe zaslaných životopisov, resp. ďalších obdržaných informácií. Následne výberová komisia rozhodne, ktorého z uchádzačov zavolá na osobný pohovor.

  • Na základe zistených informácií výberová komisia rozhodne a odporučí generálnemu riaditeľovi maximálne troch uchádzačov s uvedením ich poradia, s ktorými navrhuje uzavrieť pracovnú zmluvu. Na základe odporúčania generálny riaditeľ rozhodne o uzavretí pracovnej zmluvy s niektorým z navrhnutých uchádzačov. Generálny riaditeľ je tiež oprávnený požiadať o osobný pohovor s navrhnutými uchádzačmi, ako i všetkých navrhnutých uchádzačov odmietnuť a rozhodnúť o zrušení výberového konania.

  • Pracovná zmluva s novým zamestnancom sa uzatvára vždy na dobu určitú jeden rok a vždy s trojmesačnou skúšobnou dobou.

Výsledky výberových konaní zamestnancov

Výber zástupcov štátu

V súlade s uznesením vlády SR č. 190/2017 zo dňa 19. apríla 2017 boli doplnené štandardy pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu s dôrazom na transparentnosť výberu a odbornosť kandidátov a riadnu a včasnú informovanosť štátu ako akcionára o situácii, stave a dianí v príslušnej spoločnosti.

Riadenie a monitorovanie jednotlivých zástupcov štátu patrí výlučne do kompetencie príslušného vykonávateľa akcionárskych práv.

Zásady výberu, riadenia a odmeňovania v orgánoch SSDZ,a s.

Compare Listings